Wetenschappelijk onderzoek

Introductie

Als een kind overlijdt, blijft een klas achter die moet omgaan met het verlies van een klasgenoot en de emoties die daarbij spelen. Om kinderen hierbij passende begeleiding te kunnen bieden, is het belangrijk om onderzoek te doen naar de emoties die bij hen spelen. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de emoties bij kinderen van vier tot acht jaar na het overlijden van een klasgenoot.

Methode

Het onderzoek is uitgevoerd middels systematisch literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews met deskundigen. Een zoekstrategie werd ontwikkeld en gebruikt om in meerdere databases naar geschikte literatuur te zoeken. De geïncludeerde artikelen zijn samengevat en beoordeeld op kwaliteit. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij deskundigen werkzaam met kinderen met rouwervaringen. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd. Aansluitend zijn de transcripten kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

Er is geen literatuur gevonden waarin de emoties bij klasgenoten is onderzocht. Wel werden enkele studies over rouwverwerking van broers en zussen geïncludeerd. In de interviews hebben alle deskundigen verdriet genoemd als belangrijke emotie. Daarnaast werden boosheid, angst en schuldgevoel genoemd. Verder kwam naar voren dat bij jongens boosheid en bij meisjes verdriet op de voorgrond stond, en dat op jongere leeftijd emoties meer lichamelijk geuit worden.

Conclusie

Er is een hiaat in de wetenschappelijke literatuur op het gebied van rouwverwerking bij klasgenoten op jonge leeftijd. Deskundigen gaven in deze doelgroep als belangrijkste emoties aan: verdriet, boosheid, angst en schuldgevoel. Met deze emoties is een geïllustreerd verhaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij het begeleiden van kinderen na het overlijden van een klasgenoot.

Voor aanvullende informatie kunt u contact op nemen met info@deklasneemtafscheid.nl